{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Najlepsze projekty

,,

Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce” - WWF Polska

"Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa" - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat” - WWF Polska

"Monitoring i ochrona wilka w Polsce Zachodniej" - Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”

"Ochrona żubrów in situ w województwie zachodniopomorskim" - Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

"Kraina żubra" - Instytut Biologii Ssaków PAN

Zwiekszenie liczebności zająca i kuropatwy w Nadleśnictwie Lubartów - Nadleśnictwo Lubartów

Program reintrodukcji kuropatwy w Nadleśnictwie Łochów - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie i Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Hodowla zagrodowa zajęcy w Nadleśnictwie Krzystkowice - OHZ w Nadleśnictwie Krzystkowice

"Ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych" - Klub Przyrodników

"Ochrona obiektów mokradłowych na terenie Nadleśnictwa Bobolice" - Nadleśnictwo Bobolice

"Odtwarzanie bagien, rowów i jezior śródleśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska" - Nadleśnictwo Kaliska

"Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu" - Klub Przyrodników

"Ochrona siedlisk żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwolenki" - Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

"Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich" - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Bubobory w Lasach Państwowych - Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie

"Ochrona podkowca małego w Polsce" - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”,

Inwentaryzacja nietoperzy w wybranych terenach Polski - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

"Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000"  - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Monitoring ptaków Polski - Komitet Ochrony Orłów

Pachnica dębowa w lasach gospodarczych Polski - Instytut Badawczy Leśnictwa

"Ochrona głuszca i cietrzewia oraz ich biotopów w Karpatach Zachodnich" - Małopolski Urząd Wojewódzki

Czynna ochrona nizinnej populacji Głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej"- Nadleśnictwo Ruszów  oraz Nadleśnictwo Głęboki Bród

Ogólnopolska inwentaryzacja wilka i rysia - Zakład Badania Ssaków PAN, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN

Ochrona dużych drapieżników w Karpatach Zachodnich - Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"

Wpływ dokarmiania ssaków kopytnych na niedźwiedzie brunatne - Instytut Ochrony Przyrody PAN

Ochrona i regeneracja siedlisk żółwia błotnego oraz innych zagrożonych gatunków w Nadleśnictwie Maskulińskie - Nadleśnictwo Maskulińskie

Ochrona małych zimowisk nietoperzy w Puszczy Romnickiej - Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej

Aktywna ochrona zimowisk nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym - Kampinoski Park Narodowy

"Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce" - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - Klub Przyrodników

Ochrona czynna stanowisk rzadkich gatunków muraw kserotermicznych w Polsce północno-zachodniej - Klub Przyrodników

Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem na obszarach chronionych północno-wschodniej Polski - Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda"

Aktywna ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Janów Lubelski w latach 2010-2012 - Nadleśnictwo Janów Lubelski

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl